Pravidlá IG súťaže

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE


1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť LEN PRÍRODA s.r.o., so sídlom Francúzskych partizánov 2971/28, 038 61 Vrútky, IČO: 46 028 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54293/L (ďalej len “organizátor”).


2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať od 1.2. do 28.2. 2022 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram.


3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, či k ďalším osobám povereným zaistením tejto súťaže, ako aj osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb v blízkom vzťahu. Súťažiaci musí mať pred zahájením súťaže založený účet na sociálnej sieti Instagram a v dobe ukončenia súťaže musí byť fanúšikom stránky poetiko.organic SK a profilu Creative Sist3rs. Súťažiaci musí mať verejný profil a musí dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Instagram uvedené na https://www.instagram.com/about/legal/terms. Do záverečného vyhodnotenia o výhry budú zaradení len súťažiaci spĺňajúci vyššie uvedené podmienky.


4. MECHANIKA SÚŤAŽE / HODNOTIACE KRITÉRIUM

Úlohou súťažiaceho je sledovať stories instagramového profilu @poetiko.organic_sk, kde bude začiatkom týždňa zverejnený zoznam úloh súťaže (inak tiež “výzvy”). Zoznam úloh na daný týždeň bude uložený aj vo výbere stories pod kartou #sebalaska. Každý týždeň sa výzva sústredí na inú oblasť - 1. týždeň upokoj myseľ, 2. týždeň povzbuď telo, 3. týždeň obšťastni dušu a 4. týždeň prebuď krásu. Pre účasť si súťažiaci vyberie úlohu alebo ľubovoľný počet úloh a pri ich plnení zdokumentuje a zdieľa do svojich stories s označením profilu @poetiko.organic_sk a #sebalaska. Súťažiaci môže pniť úlohy vo vlastnom prevedení alebo si vymyslieť vlastnú úlohu. Hodnotí sa aktívnosť účastníkov, teda čím viac výstupov, tým vyššia šanca na výhru. Usporiadateľ súťaže vyberie každý týždeň 3 výhercov s “malou” výhrou. Vyhlásenie prebehne vždy v nedeľu večer po 21:00 h. Na konci trvania celej súťaže vyberie usporiadateľ 3 výhercov veľkej výhry zo Slovenska.


5. VÝHERCOVIA

Výhercami sa stanú každý týždeň 3 súťažiaci zo Slovenskej republiky, ktorých vyberie usporiadateľ súťaže a na konci súťaže ďalší 3 výhercovia, ktorí boli najviac aktívni (viď. vyššie).


7. OZNÁMENIE VÝHERCOV

Vybraní výhercovia budú vyhlásení maximálne do 3 dní od plánovaného ukončenia súťaže. Na oznámenie výhry jednotlivým výhercom sú vždy využité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi súťaže na ich instagramovom profile. Výhercovia budú zároveň zverejnení na instagramovom profile https://www.instagram.com/poetiko.organic_sk/ v rámci príslušného súťažného príspevku, podľa kritérií uvedených v bode 4.


8. PODMIENKY PRE ZÍSKANIE VÝHRY

Výhra bude zaslaná prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom, len na území Slovenskej republiky, a to najneskôr do 30 dní od vyhlásenia jednotlivých výhercov. Výhra účastníkov súťaže, ktorú z dôvodov nezavinených usporiadateľom nebude možné doručiť, nebude odovzdaná a nárok na ňu zaniká. Na výhru nevzniká právny nárok, nie je možné ju zameniť za hotovosť, ani požadovať namiesto nej iné plnenie. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca do 3 pracovných dní od vyhlásenia výhercov neposkytne svoju doručovaciu adresu, na ktorú mu má byť výhra zaslaná.


9. OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a súčasne o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej tiež „GDPR“), organizátor oznamuje tieto informácie podľa čl. 12 a 13 GDPR o spracovaní osobných údajov:

Správcom a spracovateľom údajov je spoločnosť LEN PRÍRODA s.r.o., so sídlom Francúzskych partizánov 2971/28, 038 61 Vrútky, IČO: 46 028 731. Rozsah a obsah spracovaných osobných údajov: Spracovateľ zhromažďuje mená výhercov a poskytnuté doručovacie adresy výhercov výhradne za účelom odoslania výhry súťažiacemu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na odoslanie a doručenie výhry; po tejto lehote budú všetky poskytnuté osobné údaje výhercu bezpečne zmazané z dátových úložísk organizátora. Účel spracovania: dokladovanie vzniku, priebehu a vyhodnotenia súťaže, vnútorná kontrola a evidencia, ochrana právnych nárokov a plnenia zákonných povinností.

Právny základ spracovania: plnenie zmlúv so subjektmi údajov (splnenie podmienok súťaže), plnenie právnych povinností (evidencia dokladov podľa zákona o účtovníctve), oprávnené záujmy správcu (vnútorná administratívna evidencia).

Kategória príjemcov týchto osobných údajov: v prípade žiadosti na základe zákona a v jeho medziach orgány verejnej moci (súdy, správne orgány). Osobné údaje nie sú odovzdávané do tretích krajín mimo Európskej únie. Správca nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie o osobných údajoch ani profilovanie.

Doba uchovania osobných údajov: po dobu trvania súťaže a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu oprávnených záujmov správcu (uchovanie evidencie pre prípad súdneho sporu).

Za podmienok stanovených GDPR majú účastníci súťaže právo:
žiadať o oznámenie účelu spracovania osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov spracúvaných osobných údajov, plánovanej dĺžky uchovávania osobných údajov a o oznámenie zdrojov osobných údajov, ak nimi nie sú sami účastníci,
žiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracovania, prípadne môžu vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, podať sťažnosť na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, kontaktné údaje na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


10. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou do dňa uverejnenia na účte Instagramu „https://www.instagram.com/poetiko.organic_sk/„. V prípade, ak bude mať usporiadateľ alebo organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu príde, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený; rovnako to platí aj v prípade jednania súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair play. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť internetu a sociálnej siete Instagram). Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži, ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. V prípade, ak sa výhercu nepodarí kontaktovať na jeho Instagram účte, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry. Takto neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry v súvislosti s jej zaslaním prepravnou spoločnosťou. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram.


Vo Vrútkach dňa 30.09. 2021